Historie

Agentura VEGA byla založena 1.7.1991 (tehdy ještě jako soukromá obchodní agentura, od 1.7. 1996 pak spol. s.r.o.). Její majitel ing. Michal Simkanič vycházel v úvodní koncepci z rozpadu a pozdější nefunkčnosti státního obchodu a vytvořil obchodní systém, který měl maximálně podporovat naše vlastní české prostředí v potravinářském obchodě. V prvních dvou letech vznikly v agentuře postupně oblastní sekce pro správní činnost a sekce centrální v Praze, která se stala jádrem systému. Historicky nejstarší pracovní náplní agentury byla funkce smluvního prodejního systému, který byl pro mnohé dodavatele efektivnější a ekonomičtější než vlastní síť prodejců. Na centrální sekci v Praze vznikaly smlouvy s dodavateli, kterým agentura VEGA vlastně suplovala jejich odbytovou činnost.

Současně s touto činností probíhala příprava vedoucí k vytvoření sjednoceného velkoobchodního systému, která vyvrcholila v říjnu 1994 vznikem volné velkoobchodní integrace. Celý systém byl postaven na volné centralizaci nákupní politiky a vyústil do vzniku silného nákupního útvaru, který ve své době byl jako jediný český subjekt jednoznačně schopen odolávat i tehdy aktuálnímu nástupu nadnárodních řetězců a trvale udržet konkurence schopné české velkoobchodní prostředí. Bohužel se však nepodařilo zabránit rostoucí vnitřní vzájemné řevnivosti potravinářských velkoobchodů, která se v rostoucí míře promítala i do spoluřízení celého systému.

Tato situace pak vyústila v rozvolnění celého systému, a to i přes veškerou snahu kmenových zaměstnanců firmy, kteří naopak prosazovali upevnění vazeb v rámci nově zakládané komanditní společnosti. Důsledky destabilizace systému byly fatální pro všechny zúčastněné. Většina velkoobchodů přestala postupně existovat a ty zdánlivě silnější hledaly záchranu v málo úspěšných projektech a snahách o svoji vlastní integraci. I přes veškeré úsilí zaměstnanců systému Vega i jeho majitele se nepodařilo zabránit vynucenému zastavení činnosti spol. s r.o. Vega na základě druhotné platební neschopnosti v polovině roku 2002.

V souvislosti s postupnou přeměnou celého prostředí potravinářského obchodu v České republice se ukázalo, že jediným dlouhodobě udržitelným programem je provozování volné maloobchodní integrace, která byla původně koncipována jako partner integrace velkoobchodní. Velkou výhodou se ukázalo, že maloobchodní integrace je spravována komanditní společností Vega, protože tento statut je pro kteréhokoli smluvního partnera firmy zárukou absolutního ručení za své závazky a současně umožňuje formovat svoji budoucí tvář formou větší zainteresovanosti smluvních partnerů v pozici komanditistů a poskytnout jim tak kromě podílů na zisku i možnost kontrolního dozoru nad celou svojí ekonomikou.